Popup
 

LISTERINE COVID-19 ข้อมูลสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ

 

 

LISTERINE COVID-19 ข้อมูลสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ

ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการดูแลช่องปากในระดับโลก เราได้ทำการตรวจสอบเอกสารงานวิจัยที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ตลอดจน การวิจัยทดลองทางคลินิกตามรูปแบบที่เป็นทางการน่าเชื่อถือ ที่มีอยู่ ณ ขณะนี้ เกี่ยวกับน้ำยาบ้วนปากและ COVID-19

เนื่องด้วยความสนใจอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างมากต่อหัวข้อที่กล่าวถึงนี้ เราจึงได้พัฒนาเอกสารข้อมูลฉบับนี้ บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และบทวิจัยที่พึ่งเกิดขึ้น

ภาพรวม

น้ำยาบ้วนปาก LISTERINE® เป็นน้ำยาบ้วนปากที่ผ่านการทดสอบทางคลินิกแล้วว่าสามารถช่วยลดการสะสมแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เกิด คราบจุลินทรีย์ กลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในปาก รวมถึงสาเหตุหลักของปัญหาช่องปากและปัญหาที่อาจเป็นสาเหตุของโรคเหงือกอักเสบ อย่างไรก็ดี น้ำยาบ้วนปาก LISTERINE® ไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันหรือรักษา COVID-19 และควรใช้ตามที่ระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์เท่านั้น

แม้ว่าจะมีรายงานจากห้องปฏิบัติการโดยการศึกษาในหลอดทดลอง (In vitro studies) เมื่อเร็วๆนี้ ว่าน้ำยาบ้วนปาก LISTERINE® บางสูตรนั้นมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อไวรัสที่มีลักษณะเยื่อหุ้มล้อมรอบ (enveloped virus) ซึ่งรวมถึงเชื้อไวรัสโคโรน่าด้วย ข้อมูลดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอ และยังไม่มีหลักฐานและข้อสรุปจากการศึกษาทางคลินิก เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการต้านไวรัสของน้ำยาบ้วนปาก LISTERINE® ในเวลานี้

สำหรับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับแนวทางการแพร่กระจายของโรค COVID-19นั้น ยังคงจะต้องเป็นไปตามวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องและ จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจว่าการใช้น้ำยาบ้วนปากสามารถส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายของไวรัส, การรับสัมผัสเชื้อไวรัส และปริมาณเชื้อไวรัส รวมถึงผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ทางคลินิก หรือไม่

ข้อมูลของการบ้วนปากก่อนการปฏิบัติการเชิงทันตกรรม (Pre-procedural mouthrinse - PPMR) เพื่อลดจำนวนละอองเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปากก่อนการปฏิบัติงาน ในขณะนี้ LISTERINE® ยังไม่ได้ถูกระบุสำหรับการใช้งานในรูปแบบนี้

ข้อมูลจากหลอดทดลอง

การศึกษาในหลอดทดลอง (In vitro studies) เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าน้ำยาบ้วนปาก LISTERINE® สามารถที่จะยับยั้งเชื้อ SARS-CoV-2 และตัวแทนไวรัส (surrogate viruses) ในน้ำลายได้ อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานและข้อสรุปจากการศึกษาทางคลินิก เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการต้านไวรัสของน้ำยาบ้วนปาก LISTERINE®ในเวลานี้

อย่างไรก็ดี จำเป็นต้องมีการวิจัยทางคลินิกเพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจว่าการบ้วนปากหรือการกลั้วคอด้วยน้ำยาบ้วนปาก LISTERINE® หรือน้ำยาบ้วนปากอื่น ๆ นั้นมีศักยภาพเพียงพอ ในการลดปริมาณไวรัสในช่องปาก หรือลดการแพร่กระจายของไวรัสได้

การศึกษาในห้องปฏิบัติการ นอกร่างกายมนุษย์ (In vivo studies)

เราตระหนักถึงการศึกษาวิจัยจากหน่วยงานข้างนอกที่ได้ประเมินประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปาก LISTERINE® และน้ำยาบ้วนปากอื่น ๆ ในการต่อต้านเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา

การทดลองทางคลินิกขนาดเล็ก (n=20; 5 ต่อ treatment arm)ได้เสร็จสมบูรณ์ และผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัยทางคลินิกดังกล่าวได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซด์ clinicaltrials.gov พร้อมเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ที่มีอยู่บน pre-print server การศึกษาวิจัยทางคลินิกครั้งนี้คือ Povidone-Iodine Vs Essential Oil Vs Tap Water Gargling For COVID-19 Patients (GARGLES) อย่างไรก็ดีการศึกษาวิจัยนี้ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ผ่านการประเมินบทความวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากมีขนาดเล็กและไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงในการหาข้อสรุปได้

ผลลัพธ์จากการศึกษาบพว่าการกลั้วคอด้วย เบตาดีน (Betadine) หรือ LISTERINE® Original Formula Antiseptic สามครั้งต่อวัน เป็นเวลาเจ็ดวันในผู้ป่วยที่เป็น COVID-19 ในระยะเริ่มต้นอาจลดปริมาณเชื้อไวรัสในบริเวณช่องปากและหลังโพรงจมูกได้

อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมทางคลินิก เพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าการบ้วนปากหรือการกลั้วคอด้วยน้ำยาบ้วนปาก LISTERINE® หรือน้ำยาบ้วนปากอื่น ๆ นั้นมีศักยภาพเพียงพอต่อการลดปริมาณไวรัสในช่องปาก หรือลดการแพร่กระจายของไวรัสได้หรือไม่

ความคืบหน้าของการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

เราตระหนักถึงการศึกษาวิจัยที่ปรากฎต่อสาธารณชน กรณีที่ได้มีการใช้ น้ำยาบ้วนปาก LISTERINE® และน้ำยาบ้วนปากอื่น ๆ ในงานวิจัยดังต่อไปนี้:

สิ่งที่บริษัทกำลังทำ

ในฐานะบริษัท ที่มีรากฐานมาจากด้านวิทยาศาสตร์ เรา มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ในการอภิปรายเชิงวิทยาศาสตร์ร่วมกับผู้ศึกษาวิจัยจากทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Johnson & Johnson’s COVID-19 Response (ลิงก์กลับไปที่แบนเนอร์ที่หน้าแรกหรือไปที่ https://www.jnj.com/coronavirus/)