Skip to main content

Title

แก้ไขปัญหากลิ่นปากอย่างไร

น้ำยาบ้วนปาก LISTERINE® สามารถทำความสะอาดซอกซอนลึกและป้องกันปัญหากลิ่นปากที่อาจเกิดขึ้นได้

เลือกวิธีป้องกันปัญหาของคุณ:


น้ำยาบ้วนปาก LISTERINE® ลดการสะสมของแบคทีเรีย สาเหตุหนึ่งของกลิ่นปากและทำให้ลมหายใจสดชื่น เพื่อสุขภาพที่ดีของช่องปาก